എല്ലാ വേദനകളും കൂടുന്ന കാലമാണ് കർക്കടകം……….

എല്ലാ വേദനകളും കൂടുന്ന കാലമാണ് കർക്കടകം. പ്രത്യേകിച്ച് കഴുത്തുവേദന. സമീപകാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികൾ ചികിത്സതേടിയത് കഴുത്ത് വേദനയ്ക്കാണെന്ന് പറയാം. തോൾ വേദന, പിടലി കഴപ്പ്, കൈകൾക്ക് തരിപ്പും പെരുപ്പും, തലവേദന ചിലപ്പോൾ തലകറക്കം,ഓക്കാനം, കൈകളുടെ ബലക്കുറവ് തുടങ്ങിയ അനുബന്ധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമായി കഴുത്തുവേദനക്കാരുടെ എണ്ണം...

മലയാളമിഷൻ സ്കോട്ലാന്റിൽ റെജിട്രേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നു……..

എഡിൻബർഗ് നിവാസിക്കിൾക്കു ഒരു സുവർണ അവസരവുമായി മലയാളമിഷൻ ……. നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയായ മലയാളം വരും തലമുറയിൽ അന്യംനിന്ന് പോകാതെ എക്കാലവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാൻ കേരള സർക്കാരിന്റെ മലയാളം മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എഡിൻബ്രയിൽ മലയാളം ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു. മാസത്തിൽ രണ്ട്‌ തവണ തുടക്കത്തിൽ ഓൺലൈനിലും, പിന്നീട്‌ വിവിധ...