ലൈഫ് പദ്ധതി:
വീടിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി ഓഗസ്റ്റ് 27 വരെ നീട്ടി
സർക്കാർ ഉത്തരവായി.

ലൈഫ് പദ്ധതി:വീടിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി ഓഗസ്റ്റ് 27 വരെ നീട്ടിസർക്കാർ ഉത്തരവായി. ലൈഫ് പദ്ധതി:വീടിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി ഓഗസ്റ്റ് 27 വരെ നീട്ടിസർക്കാർ ഉത്തരവായി. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയായ ലൈഫ് മിഷനിൽ വീടിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള കാലാവധി ഓഗസ്റ്റ് 27 വരെ...

ഗവേഷണം (ഷാമില ഷൂജ‌)

ഭാഷാ ചാരുതയോടെ കവിതയിലും കഥയിലും വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച എഴുത്തുകാരിയും പ്രഭാഷകയുമാണ്  ഷാമില ഷൂജ. നിരൂപണ രംഗത്ത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയയാണ്. ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി .തിരുവനന്തപുരത്ത് പാച്ചല്ലൂർ താമസം. ആറ്റുകാൽ ഭക്തിഗാന സി.ഡി. അമ്മ മധുരം , ഡോക്യുമെൻ്ററികളിൽ ഗാനരചന , ആനുകാലികങ്ങളിലും ആകാശവാണിയിലും...