സന്ധി തേടുന്ന യുദ്ധങ്ങൾ…(ബിന്ദു)

തിരുവനന്തപുരം  കന്യാകുളങ്ങരയിൽ  താമസിക്കുന്നു….. ഇപ്പോൾ   മിനി  മുത്തൂറ്റ്  വട്ടപ്പാറ  ബ്രാഞ്ചിൽ  ജോലി  ചെയ്യുന്നു…. എഴുത്ത്  ഇഷ്ടമാണ്…  ഒന്ന്  രണ്ടെണ്ണം  അച്ചടി  മഷി  പുരണ്ടിട്ടുണ്ട്. ജീവിതം  അതിന്റെ  ചിറകുകൾ  വീശി  വേഗത്തിൽ  സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ  കൂടെ  എത്താനുള്ള  പാച്ചിലുകളിൽ  എഴുത്ത്‌  നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു…. എങ്കിലും  ഇടക്കെപ്പോഴൊക്കെയോ  ഒരു  പിൻവിളിയിൽ ...