ചെരാത് (അളകനന്ദ)

നീ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചിരാത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ … പകൽ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല , സന്ധ്യയ്ക്ക് പൂജാ സമയം അതിനൊരു ഭംഗിയുണ്ട് … പക്ഷേ അതൊന്നുമല്ല …  കുറ്റിരുട്ടിൽ ഒറ്റത്തിരി മാത്രം തെളിഞ്ഞ് മുനിഞ്ഞു കത്തുന്ന ചിരാതിനരികിൽ തനിച്ചിരിക്കണം … പേടി കൊണ്ട് ദേഹത്തെ...