ഒളിത്താവളങ്ങൾ (നൈനാ നാരയണൻ)

താമസം കണ്ണൂർ പ്രസിഡൻസി കോളേജ്, മഹാത്മാഗാന്ധി എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്റർ   എന്നിടങ്ങളിൽ ടീച്ചർ ആയി ജോലി ചെയ്തിരുന്നു..  സ്ത്രീ യിൽ കവിത അച്ചടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്, മാമ്പഴം ഒറ്റത്താൾ മാസികയിലും..നന്ദിതയുടെ കവിതകൾ ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരി..