അൺലോക്ക് -5 തീയേറ്ററുകള്‍ പകുതി സീറ്റുകളോടെ തുറക്കാം;

അൺലോക്ക് -5 തീയേറ്ററുകള്‍ പകുതി സീറ്റുകളോടെ തുറക്കാം; സ്‌കൂൾ തുറക്കുന്ന കാര്യം സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് തീരുമാനിക്കാം സിനിമ തീയേറ്ററുകൾ 50ശതമാനം സീറ്റുകളോടെ തുറക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നൽകി. അൺലോക്ക് 5 ന്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ മാർഗനിർദേശത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നടപടി. ഒക്ടോബർ 15...