ജാഥയും കൊട്ടിക്കലാശവും അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്കൊപ്പം വോട്ട് ചോദ്യവും വേണ്ട; ബൂത്തിൽ സാനിറ്റൈസറും സോപ്പും വേണം……

ജാഥയും കൊട്ടിക്കലാശവും അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്കൊപ്പം വോട്ട് ചോദ്യവും വേണ്ട; ബൂത്തിൽ സാനിറ്റൈസറും സോപ്പും വേണം; തപാൽവോട്ടും അനുവദിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി ജാഥകളും കൊട്ടിക്കലാശവും വേണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവ്. റോഡ് ഷോയ്ക്ക് പരമാവധി മൂന്നു വാഹനങ്ങളേ...

രോഗികളെ വലച്ച് മെഡി. കോളേജ് ഒപി ……….

പത്തോളം വരുന്ന കൗണ്ടറുകളിലൂടെയാണ് OP യിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് നൽകുന്നത്. ഈ കൗണ്ടറുകളിലൂടെ നൽകുന്ന ടിക്കറ്റുമായി നേരിട്ട് OP യിലേക്ക് പോകുവാൻ കഴിയില്ല. മുഴുവൻ കൗണ്ടറുകളിൽ നിന്നും വിതരണം ചെയ്യുന്ന OP ടിക്കറ്റുകളിലും കൊറോണ സീൽ പതിക്കണം.അതിന് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ കൗണ്ടർ മാത്രം എന്നതാണ് രോഗികളെ...