ആഘോഷങ്ങളിൽ പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിക്കുന്നതിനു നിയന്ത്രണം

ദീപാവലി, ക്രിസ്മസ്, ന്യൂഇയർ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ജില്ലയിൽ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിനു നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതായി ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോ. നവ്‌ജ്യോത് ഖോസ. ദീപാവലിക്കു രാത്രി എട്ടിനും പത്തിനും ഇടയിൽ മാത്രമേ പടക്കം പൊട്ടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ക്രിസ്മസ്, ന്യൂഇയർ ദിനങ്ങളിൽ രാത്രി 11.55 മുതൽ പുലർച്ചെ 12.30 വരെയുള്ള 35 മിനിറ്റാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഹരിത പടക്കങ്ങൾ (ഗ്രീൻ ക്രാക്കേഴ്‌സ്) മാത്രമേ ജില്ലയിൽ വിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂവെന്നും കളക്ടർ നിർദേശിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്ത് ഹരിത പടക്കങ്ങൾ മാത്രമേ വിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂവെന്ന ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ നിർദേശാനുസരണമാണു ജില്ലയിലും നിയന്ത്രണം കർശനമായി നടപ്പാക്കുന്നതെന്നു കളക്ടർ പറഞ്ഞു.