ഓണം ബമ്പറിന്റെ സമ്മാനത്തുക ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയാക്കാനുള്ള ലോട്ടറി വകുപ്പിന്റെ ശുപാർശ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു. കേരളാ ലോട്ടറിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒന്നാം സമ്മാനമാണിത്. 500 രൂപയായിരിക്കും ടിക്കറ്റ് വില.ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് 12 കോടിരൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള സമ്മാനം ലോട്ടറി വകുപ്പ് പരിഗണിക്കുന്നത്.രണ്ടാം സമ്മാനം അഞ്ചു കോടി രൂപ; മൂന്നാം സമ്മാനമായി 10 പേർക്ക് ഒരു കോടി രൂപവീതം എന്നിങ്ങനെയും ആയിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷമായി 12 കോടി രൂപയായിരുന്നു ഒന്നാം സമ്മാനം. ടിക്കറ്റ് വില 300 രൂപയും.തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കും. 90 ലക്ഷം വരെ ടിക്കറ്റ് അച്ചടിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്. 10 ശതമാനം ഏജൻസികമ്മീഷനും 30 ശതമാനം നികുതിയും കഴിഞ്ഞ് 15.75 ആണ് സമ്മാന തുകയായി കിട്ടുക.