സംഗീത വിരുന്നുമായി പ്രശസ്‌ത ഗായിക ചന്ദ്രലേഖ ………..

പ്രശസ്‌ത സംഗീത സംവിധായകൻ റെജി ഇമ്മാനുവലും സംഘവും ചേർന്ന്ഒരുക്കുന്ന ക്രിസ്തിയ സംഗീത വിരുന്നു