വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാൻ അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്

  1. SSLC സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
  2. റേഷൻ കാർഡ്
  3. ആധാർ കാർഡ്
  4. ഫോൺ നമ്പർ
  5. വീട്ടു നമ്പർ
  6. ID കാർഡ് (വീട്ടിലെ ആരുടെയെങ്കിലും)
  7. ബൂത്ത് നമ്പർ
  8. ഫോട്ടോ

NB: ID കാർഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക്, ഫോട്ടോ പുതിയത് ചേർകുന്നവർക്കും ഈ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്

അവസാന തീയതി : 31/12/2020

2021 മേയ് മാസം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുക.

നിയമസഭാ ഇലെക്ഷൻ കരട് വോട്ടർ പട്ടിക വന്നിട്ടുണ്ട് ബൂത്ത് തലത്തിൽ ഓൺലൈൻ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ലിങ്ക് ലിങ്ക് http://ceo.kerala.gov.in/electoralrolls.html

വോട്ടിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ പേര് ചേർക്കാനുള്ള ലിങ്ക്

https://voterportal.eci.gov.in/

അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട അവസാന തീയതി ഡിസംബർ 31