ശബരിമലയിലെത്തുന്ന മുഴുവന്‍ തീര്‍ഥാടകര്‍ക്കും അന്നദാനം നല്‍കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സന്നിധാനത്ത് നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ അന്നദാന മണ്ഡപത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍. ശബരിമല മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ പദ്ധതി വിഹിതത്തില്‍ നിന്നും 21.55 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിര്‍മ്മിച്ച ഈ അന്നദാന മണ്ഡപം ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അന്നദാന മണ്ഡപങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ്…