ഇതുവരെ ഒരാൾക്കു പോലും കോവിഡ് വരാത്ത ഒരു പഞ്ചായത്ത് കേരളത്തിൽ ഉണ്ട്… അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ടോ ??ലോകംമുഴുവനും കോറോണ രോഗത്തിൽ വിറങ്ങലിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്കു പോലും കോവിഡ് പോസിറ്റീവില്ലാത്ത ഏക പഞ്ചായത്തായി മാറുകയാണ് ഇടുക്കിയിലെ ഇടമലക്കുടി പഞ്ചായത്ത്. സംസ്ഥാനത്തെ ഏക ഗോത്രവർഗ്ഗ പഞ്ചായത്താണ് ഇടമലക്കുടി . ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോ ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ഇവർക്ക് ആധുനിക രോഗങ്ങളും ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത. വിദ്യാസമ്പന്നരല്ലാത്ത മുതുവാൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ മാത്രമുള്ള 26 കുടി കളിലായി 3000നു മേൽ അംഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്. സാധാരണയായി പച്ചമരുന്നുകളെയാണ് രോഗ പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗത്തിനായി ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. റേഷൻ കടയിൽ നിന്നുള്ള അരിയും തങ്ങളുടെ സ്വന്തം പറമ്പിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പച്ചക്കറികളും കാട്ടു കിഴങ്ങുകളും മറ്റു വനവിഭവങ്ങളുമാണ് ഇവരുടെ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വിഭവങ്ങളിൽ പ്രധാനം.ഒപ്പം തന്നെ പുറം നാടുമായോ,മറ്റു ജനങ്ങളുമായോ ബന്ധങ്ങളോ സമ്പർക്കമോ ഇല്ലാത്തതും ഇവരുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അധികം വിദ്യാഭ്യാസമോ സമ്പത്തോ ഇല്ലാത്തവർ.. ഇത്രയും നാൾ കോവിഡ് നെ തടുത്തു നിറുത്തി.അത് അവരുടെ ജീവിത ശൈലി ഒന്ന് കൊണ്ട് മാത്രം ആണ്…അപ്പൊ എന്തു കൊണ്ട് നമുക്കു അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കൂടാ.. വീടുകളിൽ ഒരു പച്ചക്കറി തോട്ടം. ആവിശ്യത്തിന് മാത്രം മറ്റുള്ളവരുമായി സമ്പർക്കം…. തീർച്ചയായും നമുക്കും കോവിഡ് ൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാം..നല്ലത് ചിന്തിക്കു… നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കു.. ജാഗ്രത വേണം.. ജീവന്റ വിലയുള്ള ജാഗ്രത..