ലോക്ക് ഡൌൺ നീളുമോ?

ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നീളും. എന്നാൽ എവിടെ ഒക്കെ, പൂർണമായും ഉണ്ടാവുമോ? സാധാരണ രീതിയിൽ ഇളവുകളോടെ തുടരാൻ ആണ് സാധ്യത. പൊതു ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിയ്ക്കാൻ ഇടയില്ല. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അതാതു സ്ഥലത്തെ സ്ഥിഗതികൾ പരിശോധിച്ച്, ഇളവ് നൽകാൻ അനുവാദം നൽകിയേക്കും . എന്നാൽ സംസ്ഥാന അതിർത്തികളിൽ നിയന്ത്രണം...