തീരങ്ങൾ പറയുന്നു

എഴുതിയത് : രാഖേഷ് നായർ ശ്രീ രാഖേഷ് നായർ പാലക്കാട് സ്വദേശിയാണ്. കവിതകൾ എഴുതുന്നതിൽ മാത്രമല്ല ചിത്രരചനയിലും തൽപരനാണ്. നവ മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ സ്ഥിര സാന്നിദ്ധ്യമായ കവിയുടെ രചനകൾക്ക് അനുവാചകമനസ്സുകളിൽ ചിന്തയുടെ പ്രത്യേകതലം തന്നെ ആവശ്യമാണ്…

കേരളത്തിൻ്റെ മത്സ്യോത്പാദന മേഖലയുടെ വളർച്ചയ്ക്കായി പുതിയ ബൃഹദ് പദ്ധതിയ്ക്ക് സർക്കാർ ഇന്ന് തുടക്കം

കേരളത്തിൻ്റെ മത്സ്യോത്പാദന മേഖലയുടെ വളർച്ചയ്ക്കായി പുതിയ ബൃഹദ് പദ്ധതിയ്ക്ക് സർക്കാർ ഇന്ന് തുടക്കം കുറിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി റിസർവോയറുകളിലും പുഴകളിലും 430 ലക്ഷം മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിക്കും. 3000 ടൺ അധിക മത്സ്യോത്പാദനമാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. 14 ജില്ലകളിലായി 56 ശുദ്ധജലാശയ/നദീ തീരകടവുകളിലും, 44...